YENİMAHALLE KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

              Amaç

              Madde 1- (1)Bu yönergenin amacı; Yenimahalle Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

              Kapsam

              Madde 2- (1)Bu yönerge, Yenimahalle Kent Konseyi kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma usul ve esaslarını kapsar.

              Dayanak

              Madde 3- (1)Bu yönerge; 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve bazı maddelerinin değiştirilmesine dair,6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/1maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

              Tanımlar

              Madde 4- Bu Yönergenin uygulamasında;

            a) Belediye: Yenimahalle Belediyesi’ni,

            b)Bireysel Üye: Toplumsal sorumluluk anlayışıyla, bilgi, zaman, beceri ve deneyimini Yenimahalle Kent Konseyi bünyesinde oluşturulmuş meclisler ve çalışma gruplarında yer alarak hizmet verecek olan kişiyi,

            c) Kurumsal Üye: Merkezi yönetim, yerel yönetim, üniversite, siyasi partiler, muhtarlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini,

            ç) Meclisler ve Çalışma Grupları: Kadın, gençlik, engelli ve çocuk meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,

            d) Yenimahalle Kent Konseyi: Yenimahalle’de,merkezi ve yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun (çıkarıldı) hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; Yenimahalle’nin kalkınma öncelik, sorun ve vizyonunun sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak akıl ve uzlaşma, demokratik işleyiş ve yönetişim mekanizmalarının esas alındığı bir kurumu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yenimahalle Kent Konseyi’nin Oluşumu,

Görevleri ve Çalışma İlkeleri

              Kent Konseyinin Oluşumu 

              Madde 5- Yenimahalle Kent Konseyi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76ncı maddesi ve 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı (06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Resmi Gazetede yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği uyarınca;

            a) Kent Konseyi, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8’inci maddede belirtilen üyelerden oluşur.

            b) Kent Konseyi Genel Kurulu, kent konseyi kurulmamış yerlerde Belediye Başkanı’nın, kent konseyinin var olduğu yerlerde ise Kent Konseyi Başkanı’nın çağrısı ile toplanır. 

            c)Seçimsiz Olağan Genel Kurulda toplantıya Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder.

            ç) Belediye Başkanı’nın veya Kent Konseyi Başkanı’nın başkanlığında toplanan seçimli genel kurul toplantısında, toplantıyı idare etmek üzere Kent Konseyi üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulu seçilir.

            d) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu üyeleri seçilir.

            e) Kent Konseyi Genel Kurulu ve Yürütme Kurulunun toplanamaması nedeniyle çalışamaz hale geldiği durumlarda Belediye Başkanı, seçimli genel kurul çağrısı yapabilir.

              Kent Konseyinin Görevleri

              Madde 6 –Yenimahalle Kent Konseyi’nin görevleri;

            a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

            b) Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, bu alanda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik temel stratejilerin belirlenmesinde, uygulanmasında ve izlenmesinde tüm Yenimahalle’yi kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasını sağlamak,

            c) Yenimahalle’nin doğası, tarihi, kültürel mirası, turizm değerleri ve sosyo-ekonomik yaşantısı ile bütünleşecek nitelikteki stratejilerin belirlenmesi ve tanıtılmasını sağlamak, projeler üretmek,

            ç) Yenimahalle’nin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar arasında önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine imkân tanıyacak bir uzlaşma ortamı oluşturmak,

            d) Katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirerek sivil toplumun kurumsallaşmasına katkı sağlamak,

            e) Halk ile birlikte kentsel öncelikleri belirleyerek bunu kamuoyu ve uygulayıcılarla paylaşmak,

            f) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmaya ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek,

            g) Kent konseyi toplantılarında oluşturulan görüşlerin, başta belediye meclisi olmak üzere ilgili mercilere ulaştırılmasını sağlamak,

            h) Yenimahalle kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

            ı) Diğer kentlerde kurulmuş kent konseyleri ile ülkemizde kent konseylerinin gelişmesine ve sürdürülebilmesine katkı sağlamak amacıyla ortak çalışmalar yapmak

            i) Kent konseylerinin gelişmesine yönelik uluslararası çalışmalar yapmak, girişimlerde bulunmak.

              Çalışma ilkeleri

              Madde 7 – Yenimahalle Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.

              a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

              b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

              c) Kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

              ç) Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

              d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

              e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yenimahalle Kent Konseyi Üyeliği ve Organları

              Yenimahalle Kent Konseyi Üyeliği 

              Madde 8- Yenimahalle Kent Konseyi merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

              a) Yenimahalle Kaymakamı veya temsilcisi,

              b) Yenimahalle Belediye Başkanı veya temsilcisi,

              c) Sayısı 10’u geçmemek üzere Kaymakam tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

              ç) Belediye sınırları içerisinde kalan muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere muhtarların kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,

              d) Teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerden birer temsilci,*

              e) Belediye sınırları içindeki üniversitelerden birer temsilci,

              f) Belediye sınırları içindeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin ve ilgili dernekler ile vakıfların en fazla ikişer temsilcisi,*

              g) Kent konseyince kurulan meclislerin başkanları ve çalışma gruplarının temsilcileri,

              h) Yenimahalle Belediyesi bünyesinde oluşturulan Ankara Barosu Adli Yardım Bürosu temsilcisi,*

              Yenimahalle Kent Konseyi Organları

              Madde 9- Yenimahalle Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

              a) Genel Kurul

              b) Yürütme Kurulu

              c) Kent Konseyi Başkanı 

              ç) Meclisler ve Çalışma Grupları

              Genel Kurul

              Madde 10-(1) Genel Kurulunun oluşumu, toplantı ve karar usulü, görev ve yetkileri çalışma yönergesi ile belirlenir.

              (2) Çalışma yönergesi Kent Konseyi yürütme kurulu tarafından hazırlanır, genel kurulun onayı ile yürürlüğe girer.

              Yürütme Kurulu

              Oluşumu

              Madde 11- Yürütme Kurulu;

            a)Yürütme Kurulu; Başkan, Genel Sekreter, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Başkanlarının da yer aldığı en az 11 kişiden oluşur.

            b)Yürütme Kuruluna Yönergenin 8 inci maddesinde sayılan kişiler seçilebilir,

            c)Yürütme kurulu üyelerinin seçimleri gizli oy, açık sayım esasına göre yapılır. Elle yazılan oy pusulasında en fazla 6 asıl ve 6 yedek isim yazılabilir. 6 dan fazla ismin yazıldığı oy pusulasında ilk 6 aday değerlendirmeye alınır.**

              Toplantı ve Karar Usulü

              Madde 12-

            a)Toplantılara Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın mazereti nedeniyle bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı, her ikisinin de toplantıya katılamaması halinde toplantıya katılan üyelerden en yaşlı üye Yürütme Kurulu’na başkanlık eder. Yürütme Kurulu en az ayda bir kez olağan olarak toplanır.

            b) Kent Konseyi Başkanı veya Yürütme Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. 

            c)Yürütme Kurulu’nun gündemi, Yürütme Kurulu Başkanı’nın onayıyla Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından tespit edilir. Tespit edilen gündem, yürütme kurulu toplantısından en az iki gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir.

            ç) Yürütme kurulu, üyelikten çıkarama kararlarını 2/3, diğer kararlarını salt çoğunlukla alır.

            d) Yürütme Kurulu toplantılarına, mazereti olmaksızın üst üste üç defa katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği, genel sekreterin teklifi üzerine, Yürütme Kurulu kararı ile düşürülebilir. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesinin yerine, yedek üye sıralamasına göre seçilmiş olan ilk yedek üye, Yürütme Kurulu üyesi olarak çağırılır.

            e) Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun görev süresi; bir dahaki seçimli Genel kurula kadardır.

            f) Yürütme Kurulu kararları karar defterine yazılır. Kararlar, bilgisayarda yazıldığı takdirde, karar defterine yapıştırılıp mühürlenir.

              Görev ve Yetkileri

              Madde 13-

              a) Genel Sekreteri seçmek,

              b) Genel Kurul gündemini hazırlamak ve yönetmelik ve yönerge hükümleri gereğince toplantılarının zamanını belirleyerek Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

              c) Kent konseyinin, uyum içinde ve amaçları doğrultusunda çalışabilmesi için gerekli gördüğü kararları almak, yasalara ve tüzüğe aykırı olmamak koşuluyla yönetmelikler ve yönergeler hazırlamak ve genel kurulun onayına sunmak,

                   ç) Genel Kurul Kararlarını yerine getirmek,

              d) Genel Sekreter tarafından hazırlanan, genel kurula üyelik ve üyelikten çıkarma tekliflerini görüşerek karara bağlamak,

              e) Genel Sekreter tarafından hazırlanan, yürütme kurulu üyeliklerinin sona ermesi teklifini görüşerek karara bağlamak,

              f) Yasaların, Tüzük ve yönetmeliklerin kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve

yetkileri kullanmak,

              g) Meclislerde ve çalışma gruplarında oluşturulan görüşleri değerlendirerek Belediye Meclisine sunulmak üzere belediye başkanlığına göndermek,

              Kent Konseyi Başkanı

              Seçimi ve Görev Süresi

              Madde 14-

            a) Kent Konseyi Başkanı Genel Kurul tarafından seçilir.

            b)Kent konseyi başkanının görev süresi, Yürütme Kurulu’nun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

            c) Genel Kurul’da başkanlığa aday olabilmek için, Genel Kurul üye tam sayısının en az yüzde onunun yazılı önerisi gereklidir. Bir üye, adaylardan sadece birini önerebilir.

            ç) Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır.

            d) Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

            e) Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi, Genel Kurul’un belirleyeceği gizli veya açık oylama sistemi ile yapılabilir. 

              Görev ve Yetkileri

              Madde 15-

              a)Kent Konseyi Başkanı, Yürütme Kurulu’nun da başkanıdır.

              b) Kent Konseyi Başkanı, gerçek ve tüzel kişilere karşı Kent Konseyi’ni temsil eder.

              c) Kent Konseyi Başkanı, Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık eder. 

              ç) Kent Konseyi Başkanı; ilgili yasalar, yönetmelik ve bu yönergeden kaynaklanan diğer görev ve yetkileri yerine getirir.

              d) Kent Konseyi Başkanı’nın mazereti nedeniyle toplantılara katılamaması halinde,başkan yardımcısı başkan vekili olarak görev yapar. Başkan yardımcısının da bulunamaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantılarda başkan vekili olarak görev yapar. Vekil görev aldığı konuda asilin yetkilerini taşır. En yaşlı üyenin bu hakkından yazılı olarak feragat etmesi halinde Kent Konseyi Başkanı Yürütme Kurulunun seçilmiş üyeleri arasından bir üyeyi vekil olarak tayin edebilir.

              e) Kent Konseyi Başkanı, protokol ziyaretleri ve toplantılara, mazereti nedeniyle katılamaması durumunda kendisini temsil ve vekalet etmek üzere seçilmiş Yürütme Kurulu üyeleri arasından Başkan Yardımcısı belirleyebilir.

              f)Kent Konseyi başkanının uzun süreli; izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunamadığı hallerde, bu süre içinde başkan yardımcısı başkana vekalet eder.

              g) Kent Konseyi Başkanlığının tamamen boşalması halinde, yürütme kurulu kendi üyelerinden birini başkan olarak seçer.Seçilen bu başkan olağan seçimli genel kurula kadar göreve devam eder.

              Kent Konseyi Meclisleri Ve Çalışma Grupları

              Madde 16–  (1) Meclis ve çalışma gruplarının oluşumu, toplantı ve karar usulü, görev ve yetkileri çalışma yönergesi ile belirlenir.

              (2) Çalışma yönergesi Kent Konseyi yürütme kurulu tarafından hazırlanır, genel kurulun onayı ile yürürlüğe girer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

              Kent Konseyi Genel Sekreteri

              Seçimi ve Görev Süresi

              Madde 17-(1) Kent Konseyi Genel Sekreteri, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun doğal üyesi olup, Belediye Başkanının önereceği 3 kişi arasından Yürütme Kurulu tarafından seçilir. 

              (2)Kent konseyi genel sekreterinin görev süresi, Yürütme Kurulu’nun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

              Görev ve Yetkileri

              Madde 18- Kent Konseyi Genel Sekreterinin görev ve yetkileri şunlardır.:                                            a) Kent Konseyi Genel Sekreteri, yönergedeki 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder.

              b) Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

              c) Kent Konseyi Genel Sekreteri, “Kent Konseyi Çalışma Yönergesinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmayan veya çalışamaz hale gelmiş çalışma grupları ve meclislerin tasfiye edilmesiyle ilgili rapor hazırlayıp Yürütme Kurulu’nun onayına sunar.

              ç) Kent Konseyi’nce alınan kararların, kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip eder ve yürütme kurulunu bilgilendirir.

              d) Bireysel üyelik başvurularını değerlendirip, yürütme kurulunun onayına sunar,

              e) Genel kurul toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayanların üyeliklerinin düşürülmesi için Yürütme Kuruluna teklifte bulunur,

              f) Kent Konseyi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranarak, kent konseyi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunan üyelerin savunmalarını alarak, üyelikten çıkarılmasını Yürütme Kuruluna teklif eder,

              g) Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

              h) Gerek görüldüğünde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Kararı ile Genel Sekreter Yardımcısı görevlendirilebilir.

              ı) Kent konseyi Genel Sekreter Yardımcısı, Kent Konseyi Genel Sekreterince verilen görevleri yerine getirir. Genel Sekreter bulunmadığı zamanlarda, Genel Sekretere vekâlet eder.

              Kent Konseyi Hizmetleri

              Madde 24 –

              a) Kent konseyinin çalışmaları ve hizmetleri, belediyece önerilen görevliler tarafından yerine getirilir.

              b) Kent konseyi çalışmaları ve hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında Genel Sekretere karşı sorumludur.

              c) Kent Konseyi genel sekreteri yürütme kurulunun onayı ile konsey çalışmalarının ve hizmetlerinin yürütülebilmesi için çalışma ofisleri kurdurabilir ve görevlilerin; görev alanlarını ve sorumlularını belirleyebilir.

              ç) Sekretarya hizmetleri ile ilgili hazırlanacak olan iç yönerge yürütme kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

              Kent Konseyinin Mali Yapısı 

              Madde 25

              a) Belediyeler bütçesinde, Kent Konseyi’ne ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

              b) Kent Konseyi, amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunabilir, ortaklıklar kurabilir, projelere iştirakçi olabilir.

              GEÇİCİ MADDELER

              Geçici Madde 1- Bu Yönergenin kabulüne kadar  mevcut yönerge hükümleri uygulanır.

              Yürürlük

              Madde 26-  Bu yönerge, Kent Konseyi Genel Kurulu’nun kabulü ile yürürlüğe girer.

              Yürütme

              Madde 27- Bu yönergeyi, Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.

*Kent Konseyleri Yönetmeliğinin ilgili hükmü özelleştirilmiştir.

**Yürütme Kurulunun en az 11 kişiden oluştuğu esasına göre belirlenmiş olup, sayı fazlalaşırsa orantılı olarak artırılacaktır.