Hakkımızda

Sorularla Kent Konseyleri ve Yenimahalle Kent Konseyi

Birinci Sürüm: Ekim 2019

Önsöz

2019 ülkemizde kent konseylerinin kuruluşunun 10. yılı. Ancak geçen on yıllık süreye karşın, kent konseylerinin toplumsal yaşamdaki yerinin ve rolünün henüz tam anlaşılmadığını ve çok iyi bilinmediğini, kent konseyi yöneticileri olarak sıkça karşılaştığımız sorulardan anlıyoruz. Kentlerin yaşamında 10 yıl çok uzun bir zaman sayılmasa da, bu sürede kent konseylerinin daha iyi anlatılmış ve anlaşılmış olması ülkemiz ve kentimiz için önemli bir kazanç olacaktı.

Kent Konseyleri Yönetmeliği incelendiğinde, kent konseyleri ile ilgili başlıca dört alanda somut beklentinin olduğu yorumu yapılabilir:

 • Kentin yaşanabilir hale gelmesi, yaşam kalitesinin artırılması için, kentin hak ve hukukunun kentliler tarafından korunmasının sağlanması,
 • Kentte yaşayanlar arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın özendirilip geliştirmesi için uygun araçlar tasarlanması,
 • Kentin sürdürülebilir kalkınma ve gelişmesi için, kentte yaşayan insanlarda bilinç oluşturulması,
 • Hesap verme, hesap sorma, katılım ve yönetişimin yerelde başlayıp hayata geçmesi ve yaygınlaşması için çaba gösterilemesi.

2009 yılında kurulmuş olan ve Türkiye’de ilk kurulan kent konseyleri arasında yer alan Yenimahalle Kent Konseyi’de bu beklentileri karşılamak için çaba göstermektedir. Bu küçük hacimli doküman, genel olarak kent konseyleri, özel olarak da Yenimahalle Kent Konseyi hakkında bilgi sahibi olmak, Kent Konseyi çalışmalarında gönüllü yer almak isteyenlere özet bilgi sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Her sorunun yeni sorulara yol açacağının ancak sorgulanmayan hayatın da anlamsız olacağının bilinciyle, bu el altı dokümanının hep birlikte öğrenme süreçlerimizde bir ‘kolaylaştırıcı’ olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla,

Ekim 2019, Yenimahalle

Yenimahalle Kent Konseyi’nin öncelikli ilgi ve çalışma alanları

Yenimahalle Kent Konseyi önceliklerine ve neler yapacağına karar verirken, hareket noktası, ait olduğu kentin, aşağıda belirtilen temel nitelik ve özgünlükleridir:

 • Yenimahalle, bir Cumhuriyet dönemi kentidir bu nedenle kendisini Cumhuriyet’in İlçesi olarak tanımlar.

Yenimahalle Kent Konseyi’nin tüm faaliyetlerinde Cumhuriyet Devrimi’nin kazanımlarının iyi anlaşılması, anlatılması ve yaşatılması temel hedeftir.

 • Yenimahalle planlı yapılaşmanın başladığı ve sürdürüldüğü bir kent olmakla birlikte özellikle belirli dönemlerde alınan yoğun göçler nedeniyle gecekondulaşmanın da olduğu bir kenttir.

Yenimahalle Kent Konseyi bir yandan ‘Site ve Apartmanlarda Komşuluk ve Güvenli Yaşam’ programları yaparken öte yandan çeperdeki ve köylerdeki yaşamla da ilgilenip oralara yönelik de etkinlikler yapar, programlar geliştirir.

 • Yenimahalle bir sanayi kentidir. Bir yandan ASELSAN, TTF gibi ülkenin büyük sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yaparken, diğer yandan da OSTİM, İVEDİK gibi küçük sanayi kuruluşlarının ve ticaret merkezlerinin yer aldığı bir kenttir. Yenimahalle Kent Konseyi özellikle yerel ekonominin gelişmesi, Yenimahalle’de yaşayanların iyi eğitim alarak kendilerini geliştirip yetiştirmesi ve kentin üretim süreçlerine katılması için programlar yapar, önerilerde bulunur.
 • Yenimahalle bir tarım kentidir. Yenimahalle’ye özgü ürünlerin de yetiştirildiği kırsal alana ve köylere sahiptir.

Yenimahalle Kent Konseyi tarımın sürdürülebilir hale gelmesi, tarımsal ürünlerin çeşitlendirilerek çoğalması ve üretilen sağlıklı gıdanın öncelikle Yenimahalle’de yaşayanlara düşük maliyetlerle ulaştırılması için projeler geliştirir. Kırsal tarımın

yanında kent tarımının da özellikle çocuklar, gençler, kadınlar ve engelliler için önemini gösteren eğitici çalışmalar yapar.

 • Yenimahalle bir eğitim kentidir. Kamu ve özel girişime ait yüzlerce okulun yanında Ankara’daki üniversitelerden yedisinin merkezi veya bazı birimleri Yenimahalle’dedir.

Yenimahalle Kent Konseyi özellikle düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği ‘Bilim Şenlikleri’ ile anaokulundan üniversiteye uzanan süreçte yer alan herkesin bir arada olmasını sağlar. Bu şenlikler ile bir yandan bilimsel teknolojik uygulamaların sokak ve yaşamla buluşması amaçlanırken bir yandan da yaratıcı örneklerin kendilerini göstermeleri için platformlar oluşturulur.

 • Yukarıda sıralanan temel niteliklerin yanında Yenimahalle, Atatürk Orman Çiftliği’nin,

Türkiye’nin ilk önemli toplu konut ve modern kentleşme kooperatifçiliği deneyimi olan Batıkent’in,

Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Ankara Kulübü Merkezi’nin, Tüm Ankara’ya hizmet veren İvedik Büyük Mezarlığı’nın, Taşkın Sokak’ın, ‘planlı dönem’ özgün Yenimahalle evlerinin, Mermer ve seramikçilerin, çiçekçilerin ve sebze bahçelerinin, Teleferikle büyük ölçekte yolcu taşımacılığının Türkiye’de ilk kez denendiği Şentepe’nin,

Parklar, spor alanları ve yüzme havuzlarının, Toptancı alışveriş merkezlerinin,

Hipodrom ve geniş mesire alanlarının, hayvan barınağının, Türkiye’nin en büyük ‘hurda toplama ve ayrıştırma’ alanının, Tüm semtlere yayılmış kreş ve anaokullarının,

Engelliler ve başka dezavantajlı gruplar için yaşam alanlarının, Hobi amaçlı, meslek edindirmeye yönelik ve eğitime destek amaçlı kurs alt yapılarının,

ve daha birçok benzer yaşam alanının bulunduğu bir kenttir.

Yenimahalle’nin yaşam alanlarının her biri ‘marka kent’ oluşturma yolunda Kent Konseyi için birer proje alanıdır.

Kent Konseyleri ve Yenimahalle Kent Konseyi ile ilgili çok sorulan sorular

1. Kent Konseyi nedir?

Kent konseyleri, kentlerde bulunan mülki ve mahalli idareler, muhtarlıklar, siyasi partiler, kamu yararına çalışan dernekler, meslek örgütleri, sendikalar, üniversiteler vb. yapılardan gönüllü katılan delegelerin oluşturduğu, ilgili yasa gereğince kurulan kurumlardır.

 • Kent Konseyi’nin amacı nedir?

Kent konseyinin temel amacı, kentte yaşayanların karşılaştıkları sorunlara ilişkin düşünce ve çözüm önerilerinin kentleri yönetenlere kolay ve sistemli biçimde iletilebilmesini sağlamak, böylelikle sivil toplumun kent yönetimine ve kent yönetimi ile ilgili alınan kararlara katılımını kolaylaştırmak, bunun için uygun araçlar geliştirmektir.

 • Kent Konseyi’nin yasal dayanağı var mıdır?

Kent Konseyleri, 2004 yılında kabul edilen 5393 sayılı Belediye Yasası’nın 76. Maddesi uyarınca kurulmaktadır. Bu kanuna göre belediye seçimi yapılan tüm yerleşim birimlerinde kent konseyi kurulması zorunluluğu vardır.

Kent konseyinin kuruluş ve çalışmalarına ilişkin düzenlemeler İçişleri Bakanlığı tarafından 2006 yılında hazırlanıp 26313 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2009 yılında ise değişikliğe uğrayıp son halini alan ‘Kent Konseyi Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

 • Kent Konseyi nasıl kurulur?

İlgili yasaya göre, belediye seçimi yapılan her yerde kent konseyinin kurulması zorunludur. Yönetmelik, kent konseyi henüz kurulmamış bir yerleşim biriminde kent konseyinin kurulması görevini Belediye Başkanı’na vermiştir. Buna göre belediye seçimlerinden sonra, seçilen belediye başkanı en geç 3 ay içerisinde ‘Kent Konseyi Genel Kurulu’nu toplayarak kuruluşu gerçekleştirir.

Genel Kurul aşağıdaki temsilcilerden oluşur:

 • İllerde vali veya temsilcisi, ilçelerde kaymakam veya temsilcisi,
 • Belediye başkanı veya temsilcisi,
 • İllerde valinin, ilçelerde kaymakamın belirleyeceği en fazla 10 kamu görevlisi,
 • Belirli sayıda muhtar (mahalle sayısına göre muhtar sayısı yönetmelikte belirlenmiştir, Yenimahalle için bu sayı 20’dir),
 • İl veya ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerin temsilcileri,
 • Kentte bulunan üniversitelerden birer temsilci,
 • Meslek kuruluşu, oda, baro, birlik ve sendikalardan birer temsilci,
 • Kamu yararına çalışan dernekler ile ilgili derneklerden birer temsilci,
 • Kent Konseyi’nin kendi çalışma yönergesinde açıkça belirtilmiş olması koşuluyla, mahalle meclisi, semt meclisi, mahalle platformu vb. oluşumlardan birer temsilci.

Toplanan genel kurul, yönetmeliğe göre seçimlerini ayrı ayrı yaparak, Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nu seçer. Yürütme Kurulu en az 7 kişiden oluşur, sayının üst sınırı yoktur. Beş yıllık yerel yönetim döneminin 2. Yılı sonrasında Kent Konseyi Başkan ve Yürütme Kurulu seçimleri yenilenir, bir sonraki seçimli genel kurul ise devam eden yerel yönetim seçimlerinin ardından yapılır.

Kent Konseylerinin seçimli genel kurul dışında, yılda en az 2 kez olmak üzere seçimsiz genel kurul yapmaları da ilgili yönetmelik de öngörülmüştür.

 • Yenimahalle Kent Konseyi’nin kuruluşu

Yenimahalle Kent Konseyi, 2009 yılında yapılan yerel yönetim seçimlerinin ardından, seçilen belediye başkanı Sayın Fethi Yaşar’ın çağrısıyla, ilgili yasanın öngördüğü süre içerisinde ve yasanın tanımladığı şekilde kuruluş genel kurulunu gerçekleştirmiş ve organlarını oluşturmuştur. 2014 yerel seçimleri sonrasında da süreç yasanın öngördüğü şekilde devam etmiş ve seçimli genel kurullar gerçekleştirilerek kent konseyi çalışmaları kesintisiz devam etmiştir.

 • Kent konseylerinin organları nelerdir?

Kent Konseyi’nin en üst organı, Kent Konseyi Genel Kurulu’dur. Genel Kurul tarafından seçilen Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu, konseyin temsil edilmesi, faaliyetler ile ilgili kararların alınması ve alınan kararların izlenmesi görevlerini yapar. Yönetmeliğe göre, Belediye Başkanı’nın önereceği 3 isim arasından Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından seçilen Genel Sekreter, Kent Konseyi faaliyetlerinde eşgüdümü sağlar. Yürütme Kurulu tarafından alınan kararların uygulanması ve diğer gerekli sekreterya işlevlerinin yerine getirilmesi Belediye tarafından görevlendirilen Kent Konseyi çalışanları tarafından, Genel Sekreter’in eşgüdümünde gerçekleşir.

İlgili yönetmelik kent konseylerinin çalışma alanı ve ihtiyaçlarına göre meclisler ve çalışma grupları kurabileceğini belirtir. Özellikle Çocuk, Genç, Kadın ve Engelli meclislerinin kurulması yönetmelikteöngörülmektedir. Yönetmeliğe göre Genç, Kadın ve Engelli Meclisi başkanları Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyeleridir.

 • Yenimahalle Kent Konseyi organları

Yenimahalle Kent Konseyi en üst organı Kent Konseyi Genel Kurulu’dur. İlgili yönetmeliğin öngördüğü çağrılı delegelerden oluşan genel kurul seçimli ve seçimsiz toplantılarını düzenli olarak yapmaktadır. En son Temmuz 2019 tarihinde toplanan seçimli 9. Olağan Genel Kurul’a 800 civarında delege ve misafir katılımcı çağrılmıştır.

Kuruluşundan bu yana Yenimahalle Kent Konseyi’nin seçimle gelmiş üç farklı başkanı olmuştur.

9. Olağan Genel Kurul sonrasında Yenimahalle Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Genel

Sekreteri ile birlikte 14 üyeden oluşmuştur.

Yenimahalle Kent Konseyi Bünyesinde 4 adet meclis faaliyet yürütmektedir. Bunlar sırası ile, Çocuk Meclisi, Gençlik

Meclisi, Kadın Meclisi, Engelli Meclisi ve Kent Gönüllüleri Meclisi’dir. Çocuk Meclisi hariç diğer 4 meclisin başkanı Yürütme Kurulu’nun doğal üyelerdir. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, meclis başkanları ile birlikte 18 üye ile toplanmaktadır. Kent Konseyi Kent Gönüllüleri Meclisi’nin esas fonksiyonu, herhangi bir kurumun temsilcisi olmayan ancak Kent Konseyi çalışmalarında yer almak isteyen bireylerin katılımını sağlamak için araç olmaktır. Mahallelerde duyarlı bireylerin oluşturduğu ‘mahalle meclisi’, ‘mahalle platformu’ gibi oluşumlar da Kent Gönüllüleri Meclisi’nin bileşenleri niteliğindedir.

Yenimahalle Kent Konseyi’nde geliştirilen gönüllülük esaslı projelerin yürütülmesi için ise Çalışma Grupları kurulmaktadır. Bu bağlamda, 2019 yılı sonu itibari ile Konsey bünyesinde 4 çalışma grubu kurulmuştur:

 • Bilim Sanat Kültür ve Eğitim Çalışma Grubu
 • Toprak Tohum Tarım Çalışma Grubu
 • Komşuluk ve Güvenli Yaşam Çalışma Grubu
 • Kent Konseyi Tanıtımı Çalışma Grubu

Ayrıca Kent Konseyi bünyesindeki meclisler de yaptıkları çalışma programının yürütülmesi için uygun gördükleri süreli veya süresiz çalışma grupları kurabilmektedir.

 • Kent Konseyi’ne bireysel üyelik mümkün müdür?

Kent Konseyleri yönetmeliğine göre konseylerin üst organı olan genel kurulda yalnızca tanımlanmış kurumların temsilcileri ve muhtarlar yer alabilmekte olup, bireysel katılım yolu kapalı görünmektedir. Bu durum ilgili yönetmeliğin en çok eleştirilen yanlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Buna karşılık kent konseyleri, herhangi bir kurumun temsilcisi olmayan ancak kent konseyi çalışmalarına katkı koymak isteyen bireylerin katılımı için yöntemler geliştirmektedir.

 • Yenimahalle Kent Konseyi’ne bireysel katılım

Kent Konseyleri Yönetmeliği’ne göre konsey ihtiyaç duyduğu alanlarda meclisler veya çalışma grupları kurabilmektedir. Yenimahalle Kent Konseyi kurmuş olduğu ‘Kent Gönüllüleri Meclisi’ ile özellikle mahallelerde yaşayan bireylerin konsey çalışmalarına katılımının yolunu açmıştır.

Ayrıca belirli alanlarda kurulan çalışma grupları da bireylerin katılımına açıktır ve herhangi bir alanda uzman olan hemşerilerimiz diledikleri takdirde Yenimahalle Kent Konseyi çalışmalarına katılabilmektedirler.

 • Kent Konseyi giderleri nasıl karşılanır?

Kent Konseylerinin yönetiminde yalnızca gönüllüler yer aldığından yapılan tüm çalışmalar prensip olarak gönüllülük esasına dayanır. Bu nedenle kent konseyleri bütçesiz çalışması öngörülen kuruluşlardır. Ancak ilgili yönetmeliğin 16/A maddesine göre, ilgili belediye kent konseyine bütçesinden ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar. Yasal düzenlemede bu desteğin miktarı ve nasıl yapılacağına ilişkin açıklama yoktur. Uygulamada bu destek, ilgili belediyenin kent konseyine çalışma yeri vermesi, sekreterya hizmetleri için insan kaynağı ve ofis malzemesi sağlaması, kent konseyi etkinlikleri için gerekli lojistik desteklerin verilmesi biçimindedir.

 • Yenimahalle Kent Konseyi giderleri nasıl karşılanıyor? Yenimahalle Kent Konseyi’nde ‘gönüllülük esasıyla çalışma’ prensibi benimsendiğinden Konsey’in herhangi bir bütçe talebi olmamıştır.

Yenimahalle Belediyesi Kent Konseyi için uygun çalışma mekanı ve yeterli sayıda nitelikli eleman desteği sağlamaktadır. İhtiyaç duyulan ofis malzemesi, kırtasiye, ofis hizmetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan diğer ihtiyaç malzemeleri büyük ölçüde belediye tarafından sağlanmaktadır. Bunun

yanında bu tür ihtiyaçların karşılanmasında gerekli olduğunda, Kent Konseyi bileşeni kurumlar ve gönüllülerden de destek alınmaktadır.

Yenimahalle Kent Konseyi sahada yürütmekte olduğu faaliyetler (bilim şenlikleri, toprak-tohum-tarım etkinlikleri, mahalle ve sitelerde yürütülen her türlü eğitim ve sosyal sorumluluk projelerinde gönüllülük esas alınmakta ve çalışmalar herhangi bir bütçe yapılmadan yürütülmektedir. Ancak bu çalışmalarda ihtiyaç duyulan duyuru malzemesi (afiş, pankart, davetiye vb.), etkinlik malzemesi (kırtasiye, masa vb.), ulaşım aracı, ses düzeni, tohum, toprak, fide, insan gücü gibi zorunlu ihtiyaçlar, olanakları ve yasaların izin verdiği ölçüde Yenimahalle Belediyesi tarafından sağlanmaktadır. Bu bağlamda, Yenimahalle Kent Konseyi’nin kent konseyleri arasında ilgili olduğu belediyeden en büyük manevi ve maddi desteği alan kent konseyleri arasında olduğu söylenebilir.

 • Kent Konseyi’nin yetkileri var mıdır?

İlgili yasaya göre Kent Konseyi’nin herhangi bir yetkisi veya yaptırımı yoktur. Esasen ‘gönüllülük’ esaslı kuruluşlar olduğu için böyle bir yetkinin olması da söz konusu değildir. Bu bağlamda, Konsey’in kent için öneriler geliştiren ve bu önerileri tavsiye kararları olarak kentin mülki ve idari yöneticilerine ileten bir kurum olduğu söylenebilir.

Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 14. Maddesi ‘Kent Konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra Belediye tarafından Kent Konseyi’ne bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur’ hükmüne yer vermiştir. Bu madde gereğince Kent Konseyi Genel Kurulu’nda alınmış kararların Belediye Meclisi’nde görüşülüp değerlendirilmesi, sonucun ise kamuoyuna duyurulması uygulaması yürürlüktedir.

 • Kent Konseyi’nin sorumlulukları var mıdır?

İlgili yasa ve yönetmelikte Kent Konseyi’nin nelerden sorumlu olduğuna ilişkin hükümler yoktur. Bu nedenle yine ilgili yönetmelikte belirtildiği şekil ve düzende genel kurullarını yapmak ve organlarını oluşturmak dışında sorumluluk tanımlanmamıştır.

 • Yenimahalle Kent Konseyi’nin sorumluluk anlayışı

Başta Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu olmak üzere, Kent Konseyi bünyesinde oluşan tüm meclisler, çalışma grupları ve gönüllü bireyler kendilerinin ‘kente karşı sorumlu’ olduğunu bilirler. Bu sorumluluk, seçilmiş veya Kent Konseyi çalışmalarında gönüllü yer almış olmanın doğal sonucudur. Tüm yönetici ve diğer gönüllüler bu sorumluluk bilinciyle çalışırlar.

 1. Kent Konseyi’nin tüzel kişiliği var mıdır?

Kent Konseyi çok farklı tüzel kişilik ve bireysel temsilcilerin oluşturduğu bir yapı olduğu için kendisinin bir tüzel kişiliği yoktur. Bu nedenle, AB projeleri vb. projelere başvurmak gibi tüzel kişilik onayı gerektiren işleri yapamaz. Ancak, başta dernekler olmak üzere tüzel kişilik sahibi bileşenleri arasında işbirliği sağlar, onların başvuru sahibi olduğu, kent için uygun olan projeleri destekler.

 1. Kent Konseyi’nin bağlı olduğu bir kuruluş var mıdır?

2006 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan Kent Konseyleri Yönetmeliği İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Birimi tarafından hazırlandığı için Kent Konseyi’nin ilgili olduğu bakanlık İçişleri Bakanlığı’dır. Ancak 2019 yılında yayımlanan bir kararname ile kent konseylerinin ilgili olduğu bakanlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. Kanun ve ilgili yönetmelik uyarınca kurulduğu için, Kent Konseyi kamusal denetime açık bir kurumdur.

Yerelde Kent Konseyi’nin ilk kuruluşu Belediye Başkanı’nın çağrısı ile başladığı için Belediye – Kent Konseyi ‘doğal’ ilişkisi vardır. Ancak bu ilişkinin birçok zaman bir ‘bağlılık’ ilişkisi olarak yorumlandığı ve hatta kimi zaman kent konseyinin belediyenin bir birimi olduğunun düşünüldüğü bilinmektedir. Oysa kent konseyi belediyenin bir birimi değildir ancak belediye ile yakın ilişkili bir kurumdur. Bu ilişkinin nasıl yürüyeceği de ilgili yönetmelikte açık olarak tanımlanmıştır.

 • Yenimahalle Belediyesi ile Yenimahalle Kent Konseyi ilişkisi

Yenimahalle Belediyesi – Yenimahalle Kent Konseyi ilişkisi ilgili yasa ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde yürümektedir. Yenimahalle Kent Konseyi Yenimahalle Belediyesi’nin bir birimi değildir ancak iki yapı arasında, Kent Konseyi’nin kuruluş aşaması ile başlayan, yasa ile tanımlanmış bir ilişki vardır. İlgili yasaya göre kent konseyinin ilk kuruluşu ve çalışmaya başlaması ilgili belediye başkanı tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yine yasa gereği kent konseyinin faaliyet giderleri (ofis, ofis çalışanı, kırtasiye vb.) Belediye tarafından karşılanmaktadır. Bu bağlamda, Yenimahalle Kent Konseyi’nin kuruluşundan bu yana bu ilişki olması gerektiği şekilde, karşılıklı saygı ve işbirliği anlayışı çerçevesinde sürdürülmekte, birçok belediye ve kent konseyi için de örnek olmaktadır.

Öte yandan ülkemizde kent konseylerinin yer aldığı platform ve birlikler de vardır. Yenimahalle Kent Konseyi 110 kadar konseyin üye olduğu Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun üyesidir. Yenimahalle Kent Konseyi Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun dönem başkanlığını da yapmış, ayrıca 2015 yılında yapılan Türkiye Kent Konseyleri Platformu 17. Genel Kurulu’nun ev sahibi olmuştur.

Kent Konseyleri ile ilgili bir başka üst yapı ise, 100 civarında kent konseyinin yer aldığı ‘Türkiye Kent Konseyleri Birliği’dir.

Hem Platform hem de Birlik düzenli genel kurul ve toplantılar yaparak bir yandan kent konseylerinin birbirlerinden öğrenmelerini sağlamakta hem de yönetmelik ile ilgili değişiklik önerileri geliştirmektedir.

 1. Kentimizle ilgili fikirlerimizi Kent Konseyi ile nasıl paylaşabiliriz?

Kent konseyleri fikirlerden yola çıkarak hareket eden, fikirleri kent için kentliler ile birlikte faydalı projelere dönüştürmeye çalışan kurumlardır. Özellikle kentte yaşayan dezavantajlı gruplar, çocuklar, kadınlar, gençler ve engelliler için geliştirilmiş fikirler kent konseyleri için yaşamsal öneme sahiptir. Bu nedenle kentte yaşayan bireylerin fikirlerini her yolu kullanarak, ancak mümkün olduğunca yazılı biçimde Yenimahalle Kent Konseyi’ne iletmeleri çok önemlidir.

13. Yenimahalle Kent Konseyi nerededir?

Yenimahalle Kent Konseyi Ofisi Batıkent Meydan Alış Veriş Merkezi’ndedir ve haftanın beş çalışma gününde saat 08.00-17.00 saatleri arasında açıktır.

Posta adresi:

Kent-Koop Mahallesi Batıkent Bulvarı

No:255 Kat:1 Batıkent Meydan AVM – Yenimahalle

 1. Yenimahalle Kent Konseyi iletişim bilgileri?

Telefon: 0312.252 07 14 – 0312.252 07 41 Eposta: yenmah.kentkonseyi@gmail.com Facebook: Yenimahalle Kent Konseyi Twitter:/YenimahalleKK Instagram:/yenimahallekentkonseyi

Yenimahalle Kent Konseyi Temel Prensipleri

 • Yenimahalle Kent Konseyi’nin tüm faaliyetlerinde gönüllülük esastır. Kent Konseyi’nin her kademesinde yer alanlar bu prensibi benimseyerek görev alırlar.
 • Kent Konseyi bir ‘protokol’ makamı değildir, Kent Konseyi’nin tüm yönetici ve gönüllüleri yapılacak çalışmalarda yalnızca ‘kentli’ nitelikleri ile yer alırlar.
 • Kent Konseyi bütçesiz bir kurum olarak çalışmayı benimser. Bütçe gerektiren projeler yapmamaya çalışır. İçinde yer almak istediği ve bütçe gerektiren projeler olduğunda bunu tüzel kişilik sahibi diğer bileşenleri ile gerçekleştirmeye öncelik verir.
 • Yenimahalle Kent Konseyi, Yenimahalle’nin bütününün Kent

Konseyi’dir. Tüm çalışmalarında herhangi bir siyasi partinin, bir hemşeri grubunun veya belirli bir grubun değil, bütün bir kentin konseyi olduğunu bilerek hareket eder.

 • Yenimahalle Kent Konseyi ilgili yönetmeliğin açıkça belirttiği gibi, Yenimahalle Belediyesi’nin bir birimi değildir. Ancak yine ilgili yasanın öngördüğü gibi Belediye ile tanımlanmış ve yakın ilişkisi vardır. Bu ilişki karşılıklı hoşgörü, işbirliği anlayışı ve saygı içerisinde sürdürülür.
 • Kent Konseyi, politikada, yerel yönetimlerde veya herhangi bir makamda yer almak isteyenler için bir ‘basamak’ değildir. Kent Konseyi yönetim kademelerinde yer alırken herhangi bir politik veya idari makama aday olan kentlilerimizin kent konseyi yönetiminden ayrılması beklenir.
 • Kent Konseyi, bileşenleri arasında ayrım yapmaz, bileşenlerine rakip olabilecek etkinliklere girişmez, onların görev ve yetki alanlarına müdahale etmez. Bileşenleri arasında eşgüdümü sağlamayı ve faaliyetlerinde destek olmayı hedefler.
 • Çalışmalarda, başta yoksullar, engelliler, azınlıklar, çocuklar olmak üzere dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapılır.